Հայոց լեզվի Ստուգում

Քոչարյան Դավիթ 12 1 դասարան

 

ՍՏՈՒԳՈՒՄ-1

 

1. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում   է .
1) այժմ-ական, երբևից-, դող-րոցք, ջ-կ
2) գոմ-շ, որև-, մանր-, վայր-ջք
3) առօր-ական, եղ-րերգ, ան-ական, լայն-կրան
4) հն-աբան, չ-իր, ինչև-, ան-

2. Ո՞ր շարքի  բոլոր  բառերում է գրվում  ո.
1) օր-րոց, մեղմ-րեն, աման-րյա, հանապազ-րդ
2) հանապազ-րյա, տն-րեն, տար-րոշել, չար-րակ
3) աման-րյա, շոր-րալ, հ-տնկայս, թիկն-թոց
4) բար-րություն, երկվ-րյակ, անդ-րրություն, նրբ-րեն

3. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ույ.
1) ատամնաբ-ժ, համբ-րել, զր-ց, անդամալ-ծ
2) դաշ-ն, մտաս-զ, համբ-ր, մեղվաբ-ծ
3) զր-ցընկեր, ընկ-զենի, խար-կ, խնջ-ք
4) դաշ-նահարել, երև-թական, գ-նավոր, սովոր-թ

4. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերում կրկնակի բաղաձայն կա.
1) մայրու-ի, ու-ագրություն, ու-ամիտ, ու-ակի
2) հո-երգություն, երե-րբիչ, հե-են, կե-ե
3) տա-ական, տա-որոշել, սովա-ուկ
4) ըն-եմ, ըն-արմանալ, տո-ա, անդո-ագիր

5. Ո՞ր բառում է թավ գրված ո-ն արտասանվումվո.
1) ամենաորակյալ
2) անորակ
3) բախտորոշ
4) չափորոշիչ

6. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի բաղադրիչներն են միասին գրվում.
1) հարավ /արևմտյան/, գյուղե /գյուղ/, արքայից /արքա/, թեթև /քաշային/
2) քաջ /առողջություն/, ի /զուր/, յոթ /գլխանի/, նոր /զելանդական/
3) առ /այժմ/, մի /երկու/, կիլովատտ /ժամ/, հինգ /հազարանոց/
4) մերձ /արևադարձային/, ի /հարկե/, հնուց /ի/ վեր, մեկ /մեկու/

7. Ո՞ր շարքի բառերի և բառակապակցությունների բոլոր բաղադրիչներն են մեծատառով   գրվում.
1) Գի Դը Մոպասան, ԱշոտԵրկաթ, ՏիգրանԱռաջին, ԲարձրՀայք
2) ԱրևելյանՀայաստան, ԱրտաշեսԱԲարի, ՆորԱրեշ, ՄուշեղԻշխան
3) ՄայրԱրաքս, ԱրաԳեղեցիկ, ԳևորգյանՃեմարան, ԳայլՎահան

4) ՍողոմոնԻմաստուն, ՄովսեսՄարգարե, ԻվանԱհեղ, ՀայկԴյուցազուն

8. Ո՞ր բառն է միայն երկու արմատից կազմված.
1) հանքափոր
2) միջնակարգ
3) տարաբախտ
4) ճերմակափայլ

9. Ո՞ր բառում է վերջին վանկը շեշտված.
1) տոմսարկղ
2) միթե
3) աղոթք անել
4) Լոմոնոսովի

10. Ո՞րը նախադասության մեջ կունենա փոխաբերական իմաստ.
Ձյան տակից գլուխն հանեց … մանուշակը:
1) ձյունաթույր
2) նրբաթերթ
3) շփոթված
4) բուրավետ

11. Նշվածներից ո՞ր հոլովը որոշիչ հոդ չի ստանում.
1) ուղղական
2) տրական
3) հայցական
4) բացառական

12. Գործիական հոլովով նախադասության մեջ ո՞ր անդամը չի կարող հանդես գալ.
1) ժամանակիպարագա
2) տեղիպարագա
3) միջոցիանուղղակիխնդիր
4) հատկացուցիչ

13. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերն են ենթարկվում վա հոլովման.
1) օր, րոպե, ժամ
2) վաղը, գիշեր, ամառ
3) տարի, դար, ցերեկ
4) երբ, ցերեկ, երեկո
14. Ի՞նչը պատճառ դարձավ, որ Մեծ Մհերը զգաց իր սխալը և վերադարձավ Սասուն.
1) Իսմիլ Խաթունի խրատը իր որդուն` Մելիքին:

2) Կնոջ` Արմաղանիծանրհիվանդությունը:
3) Սասունումծագածապստամբությունը:
4) ԻսմիլԽաթունիդավաճանությունը:

15. Նշվածներից ո՞ր թեմային չի անդրադարձել Սայաթ-Նովան.
1) սիրո
2)սոցիալական
3)հայրենասիրական
4)խոհախրատական

16. Ի՞նչ է անվանել իր վեպը Խ. Աբովյանը.
1) քնարականվեպ
2) հայրենասերիողբ
3) պատմականվեպ
4) ողբերգությանմատյան

17. Նշվածներիցո՞րըԳ. Զոհրապիժողովածուներից չէ.
1) «Կյանքը ինչպես որ է»
2) «Լուռ ցավեր»
3) «Խղճմտանքի ձայներ»
4) «Անձրևը»

 

 

18. Ո՞րբնութագրումըճիշտչէՄ. Խորենացու «Հայոցպատմության» համար.
1) Առաջինքննարականգործնէ, այսինքն` պատմությունըշարադրելիսԽորենացինընտրել, ստուգել և ճշգրտել է իրեն հայտնի բոլոր փաստերը:
2) Նա որպես սկզբնաղբյուր օգտագործել է հայ բանահյուսական երկերը` գտնելով դրանց պատմական հիմքը, տարբերելով առասպելը իրականությունից, երբեմն համեմատելով հայ և օտար առասպելներն ու հերոսներին:
3)Նաիրհավաքածհարուստնյութըհամակարգելէ` պահպանելովստույգժամանակագրությունը:
4) Բարձր գնահատելով մեր ազգային արժանիքները` մեզ` հայերիս, վեր է դասել բոլոր ազգերից` հայերին համարելով անթերի և բացառիկ ազգ:

19. Նշված հեղինակներից ո՞վ չի գրել միջին հայերենով.
1) Ն. Շնորհալի
2) Գր. Նարեկացի
3) Նահապետ Քուչակ
4) Մխիթար Գոշ

20. «Սասնածռեր» վիպերգի նշված հերոսուհիներից ո՞վէրայլազգի, որինժողովութդըհամարումէրանառակկին.
1) Դեղձուն-Ծամը
2) Խանդութը
3) Սառյեն
4) Արմաղանը

21. Հայքնարերգությանևբանաստեղծականարվեստիմեջկատարվածնորամուծություններիցո՞րիհեղինակըչէՆ. Շնորհալին.
1) պատմական ողբ
2) քառյակներ
3) չափածո խրատներ
4) տիեզերական պոեմ

22. Ի՞նչ երազ է տեսնում Թաթուլ իշխանը իրեն դավելու նախորդ գիշերը.
1) Նադիր շահի զորքը գրավումէԹմկաբերդը:
2) Իշխանիկինը` Թմկատիրուհին, իրեննետումէանդունդը:
3) Կինը, սևօձդարձած, գլուխըդնումէԹաթուլիկրծքին:
4) Բերդիպահապաններըդավաճանումենիրեն:

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s