ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Քոչարյան Դավիթ 12-1 դասարան

  1. 1.     

Բառերիցքանիսո՞ւմ է բացթողածտեղումգրվումէ.

ան-, երբևից-, մանր-, վայր-ջք, լայն-կրան, առօր-ական, ան-ական, այժմ-ական, ինչև-, գոմ-շ

6

  1. 2.      Բառերիցքանիսո՞ւմ է բացթողածտեղումգրվումհ.

արհամար-անք, ամպ-ովանի, խոնար-ում, բարեշնոր-, ապաշխար-անք, արհավի-րք, ընդ-ամենը, ընդ-անուր, մանադազգա-, հեթ-եթալ

6

  1. 3.    Բառերիցքանիսո՞ւմ է բացթողածտեղումգրվումք.

բարվո-, գո-նոց, գո-ավոր, ջրապապա-, նորո-ել, հո-ս, հավա-ել, հո-նաբեկ, ո-ելից, ոռո-ել, Մար-ար,հովվեր-ություն,

2

  1. 4.    Ո՞րշարքերիբոլորբառերիբացթողածտեղումէգրվումկրկնակտառ.

1)       տ-ալ, կ-անք, ծաղկափ-իթ, լուսա-իկ

2)       ու-ամիտ, ծառու-ի, ա-ահայր, ըն-իմանալ

3)       Հե-ադա, Աքի-ես, Հո-անդիա, Վիե-նա

4)       ֆի-ական, խ-ալ, հե-երգություն, բա-ադ

5)       ի-սունական, բու-այական, բնօ-ան, մ-կահավ

6)       ճռճ-ալ, միատա-, վշտա-ուկ, այ-ենական

 

2

  1. 5.    Տրվածբառերիցևբառաձևերիցքանիսումուղղագրականսխալկա.

Բահրեյնի, Ջուղայեցի, երեկոյան, Սոմալիյում, վերարկույով, Չիբուխլույում, աղուսյակ, սյունյակ, պայուսակ, Օֆելիայի:

      6

6.Տրվածտեքստումքանիուղղագրականսխալկա.

Անթափանց, սռթսռթացնող խոնավությամբ թաթաղված էր օդը: Ցուրտ գիշերով Օխոտյան ափի ողջ երկայնքով մղվում էր երկու ընբոստ տարերգի անհաշտ ընբիշային պայքարը. Ցամաքը խոչնդոտում էր ծովի առաջընթացը, ծովը չէր դադարում անընդհատ ցամաքի վրա հարձակվելուց, մակնթացությունից:

8

 

7.Նշել այն նախադասությունների քանակը, որոնցում կրավորական սեռի բայ կա:

1. Իմ թախիծն էլ այն ամպի պես
    Ցնորում է քնքշաբար,
    Բոցավառվում` հիշելով քեզ,
     Եվ արտասվում քեզ համար:
2. Իմ հոգին որպես թափառիկ մի շուն,
    Մոլորված քայլով ու մահն աչքերում`
    Ահաբեկ, անօգ փախչում է հեռուն:
3. Կփակվեմ, կփակվեմ իմ խցում
     Ու մենակ, մեն-մենակ կմնամ,
     Խոհերի, մտքերի օվկիանում
     Մինչև լույս, մինչև մութ կլողամ:

4. Օրորված է հոգիս ձմեռվա
    Օրերի օրորով, ու անուշ
    Թախիծն է ծավալվել ինձ վրա:
    Եվ նուրբ է իմ կյանքըէ որպես հուշ:
5. Ես չար հոսանքից մղված եմ հեռուն,
    Եվ անվերադարձ փակված է ուղին,
    Մի որբ մանուկ է հոգիս մոլորուն`
    Մատնված մութին ու մառախուղին:

     2

 

8. Տրված  հատվածում նշել վաղակատար դերբայների քանակը:

    Տասնյակ տարիներ էին անցել: Երևան գալով` մի օր հանդիպեցի ուսուցչիս: Որքա˜ն փոխվել էր նա: Նրա գզգզված մորուքը ճերմակ էր բամբակի պես, արագաշարժ ոտքերը թուլացել էին: Նա մեջքից կորացել էր, վառվռուն աչքերը մարել էին մեռած աստղերի պես: Բայց նա հպարտությամբ փորձեց պատասխանել իմ բարևին, ուղիղ ու ձիգ կանգնել, ու ես զգացի, որ սիրում ու հարգում եմ նրան:

 

5

 

9. Նախադասություններիցքանիսո՞ւմկահարկադրականեղանակովտրվացբայ:

1.Ամենևին պետքչէմարդկանցնեղացնելմանրուքներիպատճառով:

2.Այնպիսի երգերենպետք, որհուզենամենքիհոգիները:

3.Նա հայտնեց, որիրենմիքանիիրերգնելուգումար է պետք:

4.Նա անպայման պետք է ինձ հետ աշխատի:

5.Նա խոստացավ, որ պիտի մի քանի օրից գործը նկերներին հանդիպի:

 

2

 

10. Նշելայննախադասություններիթվահամարները, որոնցումպակասավորբայչկա:

1.Վառվում է մոմըդողդոջփայլերով

Հեռուանկյունում,

Ելնումեսանխոս, հպարտքայլերով,

Մահապարտիպեսայնտեղեսգնում:

2.Բոլոր հույսերինօրոր է ասում,

Օրոր է ասում,

Բաբախունսիրտսգրկել է ուզում ,

Անխաբխնդությունոսկեերազում:

3.Չկան օրերնահարկու,

Չկաժամուժամանակ,

Ուրվականենքմենքերկու

Միշտիրարհետ, միշտմենակ:

4.Ոսկեհանդերձ եկար և միգասքող,

Տխուրաչյա´ աշուն, սիրա´ծաշուն:

5.Տեսնո՞ւմ ես` որքան,  որքանարագ

Անցնումենբոլորնուդառնումհուշ:

 

1,2,4,5

 

11. Տրվածնախադասություններումընդգծվածներիցքանի՞սնենկապ

1.Բաժակը ձեռքիսպատահաբարընկավ:

2.Գրիչը վայրընկավնրաձեռքից:

3.Քո ձեռքիցեսկրակնընկա:

4.Նրա հոդվածըձեռքիցձեռքանցավ:

5.Նա ձեռքովարեց, և մենքմոտեցանք:

     1

42.Ո՞րնէնախադասությանճիշտգծապատկերը:

Երբդասաժամըվերջացավ, ևաշակերտներըպիտիցրվեին, ընկերս, որշատերգսիրողէր, խնդրեցուսուցչին, որ աշակերտները մի երգ երգեն:

 

       
       
 

 

1)       

 

2)

 
   

 

 

 

  1. 3.                                                            4.

 

 

 

 

43 .Ո՞րնէնախադասությանճիշտգծապատկերը:

Եվ տեսնում էր` այդ ճանապարհը ձգվում է ցորենի արտերի և խաղողի այգիների միջով, ծայրին մի սպիտակ տնակ կա, բակում` մի խնձորենի, որի վրայից երկու մանուկներ ժպտալով թաթիկները մեկնում են իրեն:

                                                                                                                      2)

1)       

 

 

 
   

 

 

 

  1. 3.                                                                                              4)

 

 

 

 

44. Նշի´ր, թե որ պնդումներն են ճիշտ.

1.Հայկականռեալիզմի նշանավոր դեմքերն են Հակոբ Պարոնյանը, Ալեքսանդր Շիրվանզադեն, Գրիգոր Զոհրապը և Նար-Դոսը:

2.Ի տարբերություն ռոմանտիզմի` ռեալիզմը կյանքն ու երևույթները պատկերում է բնական կացության վիճակում:

3. Կյանքի ճշմարտության ռեալիստական սկզբունքը բացառիկի որոնումն է:

4. Ռեալիստական կերպարի բնավորությունն ու հոգեբանությունը ձևավորվում են հեղինակի սուբյեկտիվ միջամտությամբ:

5. Ռեալիզմին բնորոշ է անհատի և հասարակության կառուցվածքի վերլուծությունը:«»

125

45.Նշի´ր այն պարբերականները, որոնց աշխատակցել է Րաֆֆին.

1) «Արձագանք», (2) «Մեղու»,(3) «Հյուսիսափայլ», 2)«Մշակ», (5) «Մուրճ», (6)«Հորիզոն», (7)«Խիկար»

 

46.Նշի´րայնբանաստեղծությունները, որոնքՎահանՏերյանի «ԵրկիրՆաիրի» շարքիցեն.

(1) «Իմխաղաղերեկոն է հիմա», (2) «Ոսկեհանդերձերկար և միգասքող…», (3) «Իջնում է գիշերնանգութումթին…», (4) «Կարծեսթեդարձելեմեստուն», (5) «Կարուսել», (6) «Մի՞ թեվերջինպոետնեմես», (7) «ՈրպեսԼաերտիորդին…», (8) «Գարնանամուտ», (9) «Հրաժեշտիգազել»

3,4,6,7

47.Դերենիկ Դեմիրճյանի«Վարդանանք»պատմավեպումի՞նչարարողակարգով է դաշինքկնքվումՀորդայիարքայի և հայոցսպարապետՎարդանՄամիկոնյանիմիջև`ընդդեմՊարսկաստանի.

1.Հորդայի արքանբերել է տալիսմիթասջուր, և ինքնուՎարդանըխմումեննույնթասից,այնուհետևերկուսնէլերդվումենԱվետարանիվրա:

2.Դաշինքի կնքմանարարողությունըմասնակցում է մեծխաքանը `Աթըլը, որըիրմատանիովվավերացնում է ուխտը:

3.Հորդայի արքան և հայոցսպարապետըդաշույնովծածկումենիրենցբազուկները և ձեռքերըխաչելով` միմյանցխառնումարյունը:

4.Հայոց սպարապետըբավականվարժստորագրում ե դաշնագրիտակ, իսկՀորդայիարքան, անգրագետլինելով, դաշույնովանցք է բացումբթամատիվրա և արյամբվավերացնումդաշինքը:

 

48.Համաձա՞յն եստրվածպնդմանը.

Համազասպուհումահվանպատմությունըրաֆֆիններկայացրել է ըստՓավստոսԲուզանդի.

1)Այո´

2)Ո´չ

 

49. «ՍասունցիԴավիթ»էպոսումՄելիքիդեմկռվելիսԴավթիերրորդզարկըկանխելուհամարի՞նչխորամանկության է դիմումԻսմիլԽաթունը.

1)Բերել է տալիսփահլեևաններ, որ, լարիվրաքայլելով, Դավթինշեղե:

2)Իրդստերհետընդառաջ է գնումԴավթին, որզարկնիրենցբաշխի:

3)Դավթինուզւմ է շեղելջահելաղջիկներիպարով “

4)ՔուռկիկՋալալուպայտիմեխերըհանել է տալիս, որձինծառսլինիուԴավթինգցիթամբից:

 

50.Դասավորի´ր տրվածհատվածներըճիշտհերթականությամբ.

 

1).Այնպե´սգգվողէերեկոնանափ,

Ծաղիկներնանյպե´սնազովենփակվում

2. –Ուզումեմմեկինքնքշորենսիրել,

Ուզումեմանուշփայփայելմեկին

3. – Շուջըսվառվածէմիանուշտագնապ,

Մինորհուզումէսիրտըսմրրկում

4. Գարունըայնքա´նծաղիկէվառել,

Գարունըանյպե´սպայծառէկրկին

5 .Կարծեսթեմեկըինձէերազում ,

Կարծեսկանչումէինձմիքնքուշձեռք

 

6.Անտեսզանգերիկարկաչնեմլսում,

Իմբացվածսրտումհնչումէմիերգ

 

4,2,1,3,6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s